من و آسمان

دوباره فکر کنید

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۷:۳۵ ب.ظ

گاهی هست، دوباره نگاهش می کنی نیست! جور دیگر می نگری اضافه شده! با نگاهی دیگر کاسته!

تعجب ندارد!

دنیایی که می بینیم در یک محدوده است در یک رنگ  و با یک چشم!

کشف می توان کرد چیزهای جدید را با نگاه های متفاوت!

محدوده مریی دنیایی متفاوت است با گاما، رنگ دیگری ست عالم در فرو سرخ!

نادیده و نا گفته هایی ست در دنیایی که با چشم مان نبینیم، محدوده ی دیگری ست محدوده ی فرا تر از  مرئی!

دنیای مان را افکار مان رنگ می کنند؛ دوستش نمی دارید، دوباره فکر کنید!

عکس از:این جا