من و آسمان

تو ضمیر ناخودآگاه ام بیشتر از هر چیز دیگه ای keyboard short cut وجود داره :|