من و آسمان

آخرین مطالب

رستگاری در تخصص، پرت شدن از قله‌ی اعتماد به نفس است وقتی تازه به «دنیا سلام» کرده‌ای. پذیرفتن اینکه عمق‌های کشف‌نشده‌ی فراوانی وجود دارد.

//لذت پیشرفت‌های کوچک.